Stručni poslovi u Centru organiziraju se u okviru stručnih cjelina, a obavljaju se u pravilu timski. U Centru su ustrojene tri stručne cjeline:

 • Novčane naknade
 • Odrasle osobe
 • Djeca, mladi, obitelj i poslovi udomiteljstva

Novčane naknade

U stručnoj cjelini za novčane naknade osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Poslovi stručne cjeline novčane naknade obuhvaćaju rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i jednokratnu naknadu i izradu rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, provođenje postupaka u svezi sa zabilježbom  potraživanja te naknadom štete, poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema i poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Poslovi u svezi zaštite odraslih osoba

Poslovi ove stručne cjeline obuhvaćaju:

 • zaštitu osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba te psihički bolesnih odraslih osoba i odraslih osoba pod skrbništvom,
 • osiguravanje usluga smještaja osobama nesposobnima za rad koje se nalaze u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način,
 • poduzima potrebne radnje prije upućivanja odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja-bolesti,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na pomoć u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji i sudjeluje u evaluaciji individualnog plana potreba za svakog korisnika navedenog prava,
 • izrada plana procjene potreba korisnika i individualnog plana rada i utvrđivanje svrhe koja se njime želi postići,
 • pokretanje postupka stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa i skrbništva za poseban slučaj za odrasle osobe,
 • sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti,
 • priznavanje prava na usluge smještaja odraslih osoba, žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, te drugih skupina i sudjelovanje u organizaciji njihova smještaja,
 • provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja, te vrši potrebne prijave kod nadležnih službi po priznatom statusu;
 • provodi ovrhe svojih rješenja,
 • daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika – odraslih osoba,
 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti, predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

Poslovi u svezi zaštite djece, mladih, obitelji i poslovi udomiteljstva

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se slijedeći poslovi:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite djece i mladih
 • provodi postupke vezane za brak i ostale obiteljske sudske postupke u svezi ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djecom,
 • provodi postupke posvojenja,
 • sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak,
  zdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece,
 • poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa maloljetne
  djece, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu,
 • rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju, djece i mladih s poteškoćama u razvoju, djece i mladih ovisnih o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladih žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima,
 • prati prilike korisnika skrbi izvan vlastite obitelji te poduzima odgovarajuće mjere,
 • poduzima radnje za zaštitu prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba,
 •  rješava u prvom stupnju skrbništva nad maloljetnim osobama kao i posebna skrbništva za maloljetne osobe, te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih prava i interesa štićenika,
 • obavlja prevenciju, detekciju i dijagnostiku djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • provodi mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provodi i prati provođenje odgojnih mjera nad djecom s problemima u ponašanju u vlastitoj obitelji i izvan vlastite obitelji,
 • izrađuje plan procjene potreba i individualni plan rada za korisnika i obitelj u cilju određivanja odgovarajućeg tretmana,
 • provodi postupke udomiteljstva djece i odraslih osoba te prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima,
 • provodi ovrhu svojih rješenja,
 •  sudjeluje u postupcima za ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje,
 • daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika – maloljetnih osoba i mlađih punoljetnih osoba,
 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti, predlaže,
 • potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece s teškoćama u razvoju Jedinstvenom tijelu vještačenja radi utvrđivanja vrste i stupnja oštećenja a u svezi ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi
 • ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi,
 •  provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za maloljetne osobe,
 • sudjeluje u suzbijanju nasilja u obiteljima s maloljetnom djecom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.