TIJELA CENTRA

 • Upravno vijeće
  Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće čine pet članova i to – tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave.
 • Ravnatelj/ica
  Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb. Ravnatelja centra za socijalnu skrb bira i imenuje upravno vijeće temeljem javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.
 • Stručno vijeće
  Stručno vijeće je savjetodavno i stručno tijelo Centra kojeg čine svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i prijedloge o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, ustroj, godišnji plan i program, potrebi stručnog usavršavanja i drugim pitanjima.
 • Djelatnici centra
  U Centru za socijalnu skrb Labin zaposleno je ukupno 15 radnika i to 9 stručnih radnika ( pet socijalnih radnika, tri pravnika i jedan psiholog), 5 radnika koji obavljaju računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove (od kojih 1 radnik radi pola radnog vremena -poslovi čišćenja), te ravnateljica.
  Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.